SVET GORENJSKIH SINDIKATOV

SGS je neodvisna regijska sindikalna organizacija, ki nadaljuje poslanstvo nekdanje območne organizacije Sveta kranjskih sindikatov – torej, soustvarjanje pogojev za izboljševanje delovnih in življenjskih razmer zaposlenih ter njihovih družin.
Članstvo v SGS je povsem prostovoljno. Vanj so povezani oziroma se lahko povežejo sindikati podjetij in ustanov iz Gorenjske ter drugih krajev Slovenije. Člani SGS so lahko tudi društva upokojencev in individualni člani.

 

Cilje dosegamo s spodbujanjem sporazumevanja in dogovarjanja – socialnega partnerstva, tako v odnosu do državnih organov in institucij kot do posameznih delodajalcev ali njihovih združenj – ter z izvajanjem različnih vrst pritiskov. Svojim članom zagotavljamo tudi vso potrebno pravno in drugo strokovno pomoč.

V sedanjih razmerah globalnega tržnega gospodarstva je temeljno poslanstvo. Sveta gorenjskih sindikatov uspešno soustvarjati pogoje za izboljševanje delovnih in življenjskih razmer zaposlenih ter njihovih družin.

Čeprav se morda navidezno zdi, predvsem zaradi medijske odmevnosti nekaterih zadnjih sindikalnih aktivnosti, da sindikati v Sloveniji še nikoli niso bili tako močni kot sedaj, pa po drugi strani praksa nenehno dokazuje, da pravna varnost in življenjski standard zaposlenih prav tako še nikoli nista bila na tako veliki preizkušnji ter tako ogrožena kot sedaj. Zato so strokovno in akcijsko usposobljeni sindikati, morda še bolj kot kadarkoli doslej, nujen in nenadomestljiv socialni partner (državi, lastnikom, delodajalcem) pri zagotavljanju najvišjih evropskih standardov ekonomskih in socialnih pravic.

Želimo postati moderen, učinkovit, strokoven in prepoznaven regijski sindikat, ki bo lahko vsem svojim organizacijam in članom zagotavljal najučinkovitejšo pravno varnost ter vso potrebno strokovno pomoč, v okviru možnosti pa tudi različne ekonomske ugodnosti.

Pri tem mora SGS ostati samostojna pravna oseba, s samostojnim financiranjem in upravljanjem premoženja ter z lastno organiziranostjo, programom in metodami delovanja. Poleg pridobitve statusa regijsko reprezentativnega sindikata se bo SGS prizadeval tudi za pridobitev višje stopnje reprezentativnosti in neposrednega vpliva na delo Ekonomsko-socialnega sveta, kot osrednjega organa socialnega dialoga v državi.

  • S podjetniško organiziranostjo SGS, krepitvijo lastne učinkovitosti, strokovnosti, sindikalne solidarnosti in medsebojnega sodelovanja z drugimi sindikati, organizacijami in institucijami za doseganje skupnih ciljev na ravni države, dejavnosti in podjetij;
  • s sodelovanjem in zastopanjem delavskih interesov pri pripravi zakonov, drugih predpisov, kolektivnih pogodb, dogovorov in sporazumov, ki neposredno vplivajo na uveljavitev najvišjih evropskih socialnih in ekonomskih standardov zaposlenih;
  • s povečevanjem odgovornosti države in delodajalcev pri ustvarjanju pogojev za varovanje zaposlitve in ustvarjanju novih delovnih mest;
  • s spodbujanjem sporazumevanja in dogovarjanja – socialnega partnerstva, tako v odnosu do državnih organov in institucij kot do posameznih delodajalcev ali njihovih združenj;
  • z razvijanjem sodelovanja delavcev pri upravljanju gospodarskih družb in zavodov, ki delavcem omogoča vpliv na odločanje o pogojih dela, poslovanja in razvoja (s spodbujanjem partnerstva med sindikati in sveti delavcev);
  • z izvajanjem ustreznega pritiska, tako na državne organe kot delodajalce, za stalno izboljševanje socialno-ekonomskega položaja delavcev;
  • z zagotavljanjem izvirne oblike organiziranosti in materialne neodvisnosti SGS (samostojno financiranje in upravljanje premoženja).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*